Zpráva o činnosti kontrolního výboru

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

V ozvěnách z únorového zastupitelstva jsem se zavázala, že budu věnovat samostatný článek situaci v kontrolním výboru. Následující řádky jsou naplněním toho slibu a písemnou ucelenější formou mých slov v diskuzi občanů na únorovém zastupitelstvu. Protože jsem si vědoma, že každý čtenář nemusí nutně tušit, o čem mluvím, začněme od začátku.

Kontrolní výbor a jeho podoba ve Vratislavicích

Kontrolní výbor je poradním orgánem zastupitelstva. Zřizován je ze zákona.

Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat plnění právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. (Práva občanů obce, MV ČR)

Předsedou toho vratislavického je od konce dubna 2012 Aleš Preisler (USZ). Stal se jím těsně poté, kdy svým hlasem podržel starostu při pokusu o sesazení. Nahradil Vlastimila Jecha (KSČM). Následně z výboru odešlo trio jeho členů.

Je třeba zdůraznit, že vratislavický výbor byl až do svého prosincového zasedání nekompletní. Usnesením zastupitelstva je náš výbor zřízen jako sedmičlenný (tzn. minimálně čtyři přítomní členové jsou podmínkou usnášeníschopnosti), až do říjnového zasedání pak mohlo jednat pět jeho členů, na listopadovém jednání se mohlo sejít šest členů. Na říjnovém zastupitelstvu byli sice dovoleni dva noví členové (Vladislav Krušina, v zastupitelstvu a radě za SLK, a Jana Labíková), nicméně na svou funkci rezignoval Tomáš Petrásek (TOP 09).

Tady jsem pak přišla na řadu já. Jana Skalická (TOP 09) mě za člena výboru navrhla jako protinávrh ke koalicí předkládanému – právě jako náhradu za Tomáše Petráska. K mírnému šoku všech návrh nejtěsnější většinou prošel. Tak začala moje cesta plná podivných útrap a neuvěřitelných náhod. Navzdory všemu, zvykla jsem si ji nazývat nejlepším dárkem k Vánocům 2012. Asi prokletí aktivistky…

Dle výše uvedeného můžete vycítit, že má zkušenost bohužel není příliš pozitivní. V posledních měsících jsem mimo jiné pochopila, že i vánoční dárky mívají temné strany. Že přání by se měla domýšlet, než se začnou žít. 🙂

O demokratické (z)vůli

Hned na prvním zasedání, kterému jsem byla přítomna, si čtyři ze sedmi členů (2 byli omluveni, já byla proti) demokraticky odhlasovali, že kontrolní výbor bude zasedat v 10:30 dopoledne v pracovní den. Do té doby bylo pravidlem, že se výbor scházel v/po šestnácté hodině. Na téhle skutečnosti, ostře se vymezující proti pracujícím členům, nic nezměnila ani půlhodinová diskuze na prosincovém zastupitelstvu (Bod 16 – Informace KV) a doposud ani kladná odpověď Ministerstva vnitra na dopis, který této státní instituci starosta adresoval. V něm se Vratislavice dokonce dotazovaly, může-li zastupitelstvo určit čas zasedání výboru.

Poměr mezi nominanty za opozici a koalici je v kontrolním výboru dva ku pěti (v neprospěch opozice). Už tak křehká pozice opozice se navíc musí vyrovnat s tím, že ani jednomu ze dvou jejich zástupců čas nevyhovuje. Tomáši Tomínovi (ODS) dokonce natolik, že se výboru účastnit nemůže, jak opakovaně upozorňuje. Vyloží-li se tedy toto demokratické hlasování jako účinný pokus o eliminaci vlivu opozice na práci výboru, není už demokracie tak demokratická, že ano? Nechci tu ale na toto téma spekulovat. Osobně věřím, že by ve vyspělé společnosti stačilo mít na zřeteli jedno z pravidel moderní demokracie – tj. ochranu menšiny. K problému by pak nikdy nedošlo.

O (ne)činnosti

Neznalost těchto principů je sice u kohokoli smutná, nicméně ještě smutnější je samotná činnost výboru. Kontrolní výbor má ve svém jednacím řádu následující formulaci:

Výbor je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán ZMO a plní úkoly, jimiž jej ZMO pověří. Ze své činnosti se výbor odpovídá ZMO.

Za klíčové považuji v tomto případě slovo iniciativní. Aby výbor plnil svou iniciativní funkci, museli by se v něm scházet iniciativní lidé. Kteří budou přicházet s vlastními nápady, s vlastními podněty ke kontrolám. Ideální zasedání kontrolního výboru bych si představovala jako plodnou diskuzi aktivních lidí nad problémy obce.

Místo toho jednání skončí většinou do třiceti minut. A právem se obávám, že nebýt mě, byla by zasedání odbytá mnohem rychleji. Rozumějte ale, nejde tu ani tak o čas (i když ten mnohé napoví). Diskuze má málokdy něco společného s problémy obce a to je mnohem závažnější (hlavně v odrazu toho, že právě za účast na těchto jednáních pobírají členové výboru finanční odměnu). Nejčastěji se točíme v kruhu ohledně problematiky dopoledního zasedání, hašteříme se o to, kdo na výbor chodil a nechodil, občas si i demonstrativně a mimo téma předáváme rezignace bývalých členů. Jednou jsme dokonce při příležitosti společného setkání rokovali na téma administrace portálu Naše Vratislavice!

Ti zodpovědnější z nás si domů odnášejí alespoň domácí úkoly. Například já mám za úkol zkontrolovat plnění usnesení rady. Mimo to jsem si přibrala dvě iniciativní kontroly. Kontrolu majetkoprávních operací za celý rok 2012 a průběžnou kontrolu veřejných zakázek. Obě kontroly s sebou přináší povinnost načerpání nových vědomostí v podobě zákonů a směrnic. Za veřejné peníze (odměna za činnost ve výboru je asi 500 kč měsíčně) se cítím tak akorát vytížená. Mým cílem ale i tak zůstává zlepšovat se. Seznam (ne)rovnoměrného rozdělení dalších kontrol následuje už bez komentáře, ať si čtenář udělá názor sám.

Kontrola usnesení zastupitelstva – pí Weinzettelová
Kontrola usnesení rady – pí Schlegelová
Stav nemovitého majetku obce – p. Tomín
Vyřazení montované ocelové haly – p. Preisler, p. Nechvíle, p. Krušina
Majetkoprávní operace – pí Schlegelová
Veřejné zakázky a výběrová řízení – pí Schlegelová

 

Tady je asi dobré zmínit, že i toto rozdělení odpovědností nebylo zadarmo. Předseda nejprve prosazoval, abychom s rozdělením zákonných kontrol počkali na schválení plánu kontrol zastupitelstvem (proč?) a následně se po neschválení plánu pokusil odložit i rozdělení iniciativních kontrol a tím jakoukoli činnost výboru zase o měsíc odsunout.

Navíc ve mně přetrvává podezření, že předseda se připravuje na kontrolní výbor až v jeho samotném průběhu. Byli jsme tak třeba upozorňováni na sanitární den na úřadě, který již proběhl. Tragikomické – opravdu…

Závěrem o (ne)dospělosti

Upřímně – nepřipadám si dost „dospělá“, abych ostatním členům výboru (a starostovi na zastupitelstvu) vysvětlovala něco, co se mně a mému širému okolí jeví jako nad slunce jasné. Že bychom měli být iniciativní, že bychom měli za veřejné peníze zpracovávat viditelné výsledky. A že bychom se měli scházet v době, která umožní navštěvovat zasedání pokud možno všem. Že vždycky se to bude někomu hodit méně a někomu více, ale že to zkrátka nelze dělat tak, že někoho úplně odstřihneme. Nemyslím si ale (dle svých dosavadních zkušeností), že se můžeme pochopit.

Nechápeme-li se totiž například v rovině, že důvod absence na výboru „nemohu, protože dopoledne pracuji“ je diametrálně závažnější, než ten „nechci, protože v 17:30 už nikam na schůze chodit nebudu“, nedohodneme se nikdy. To ani v případě, že nově zvolený člen (místo pí Labíkové, která v minulých dnech rezignovala, od svého zvolení se neúčastnila jediného zasedání!) bude náhodou na naší straně. Čtyři ze sedmi jsou většina, tak velí matematika.

Já jsem jen jedna ze sedmi, jen jedna ze dvou zástupců nominovaných do výboru za opozici. A jediný opoziční nominant, který si může v současném zaměstnání podobné výpravy dovolit. Tím rozhodně neříkám, že mi to nekomplikuje život. Komplikuje! Říkám tím jen to, že jsem tam sama. A že si nemyslím, že je to správné, že mě to štve.

Že by kontrolní výbor měl fungovat – plnit své zákonem dané pravomoci i svou iniciativní funkci, je evidentní a snad i nezpochybnitelné. Já tam můžu být, pracovat na sobě, plnit své úkoly – žít svůj vánoční dárek, dokud mi tak bude přáno. Ale v globálu? Prohrávám a nemůžu jinak.

Nemůžu ale ani mlčet… Neumím to! Proto píšu tato slova. A nelžu, ač mi to samozřejmě nemusíte slepě věřit! Nedělá mě to šťastnou. I já bych své dárky ráda přebírala v načančaném obalu s mašlí 🙂 a nikoli jako v tomto případě – v rozkladu.

Ráda bych také osobně poprosila zastupitele, ať neignorují mé volání. Ať se nad ním zamyslí. Ať čtou zápisy z naší činnosti pozorně a hledají pravdu i mezi řádky. Nebojím se, že by tak má slova nenalezla pevnou půdu pod nohama. Nemyslím si, že zastupitelstvo jako celek nese odpovědnost za stav svého výboru. V hledání viny lze myslím postupovat přímo a individuálně. Zastupitelstvo by se ale určitě nemělo vzdávat vlastní odpovědnosti za nápravu věci. Jeho pravomoci začínají právě tam, kde mé končí. Kde matematika kontrolního výboru doposud vládne pevnou rukou…

Jana Schlegelová, 17. března 2013.

Přílohy

Členové kontrolního výboru

Vladislav Krušina, Jana Labíková (v současnosti již členem není, rezignovala před březnovým zasedáním), Václav Nechvíle, Aleš Preisler, Jana Schlegelová, Tomáš Tomín, Hana Weinzettelová.

Zápisy z jednání KV za dobu mého působení:

Prosinec 2012
Leden + únor 2013
Březen 2013
 
(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Jeden komentář u článku Zpráva o činnosti kontrolního výboru

  1. Pavel Hrstka

    Pravdivě, výstižně a velmi slušně a objektivně popsaná atmosféra a efektivnost práce KV. Jako častý kritik této situace, permanentně sledující zápisy výborů, dobře vím, o čem Jana píše. O to větší má můj obdiv za odhodlání a výdrž. Sám jsem v minulosti podal s pocity beznaděje z činnosti v KV rezignaci, kterou jsem pro větší klid zdůvodnil zdravotními potížemi. Byla to chyba, kterou bych už dnes neopakoval. Člověk by se neměl snadno pro své pohodlí a relativní klid vzdávat. Měli bychom se vždy snažit o jakoukoliv, byť malou a nenápadnou nápravu. A ve Vratislavicích je věcí, zasluhujících nápravu, stále víc a víc.
    S jedním ale souhlasit s autorkou nemohu.
    Nesouhlasím s tím, že ZMO neodpovídá jako celek za stav ve výborech. Opak je pravdou. Odpovídá jak za personální, tak obsahově pracovní náplň. Že dochází k úspěšným pokusům o paralyzování jejich činnosti, zejména pak právě KV, jsem naznačoval tady ve svých minulých článcích a v opakovaných diskusních příspěvcích na ZMO, kde jsem nebyl sám. Pokud "vládní koalice" silou své většiny ignoruje sady insignií, je naprosto jasné, že na činnosti výborů ji nějak moc nezáleží. To úzce souvisí s představami starosty Pohanky, který mě před lety osobně jako člena FV přesvědčoval, že výbory jsou tou největší brzdou v rozvoji MO. Nejsmutnější a asi i nejzávažnější při tom je, že se k tomu zneužívají podivným způsobem principy demokracie. Mám tím na mysli velmi loajální hlasovací většinu v KV, která je na požádání zhůry schopna bez uzardění odhlasovat i to, že bílá je černou a naopak.

    (0)(0)
 

 
 
previous next
X