Otevřený dopis zastupitelům Vratislavic n. N.

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

(Tento dopis byl v písemné podobě předán zastupitelům MO Vratislavice nad Nisou na jednání zastupitelstva 11. června 2013.)

Vážení zastupitelé!

V tomto otevřeném dopise Vás chci seznámit s odpovědí starosty na můj dotaz ze zastupitelstva, týkající se komu byla zadána studie na osobnostní profil Ferdinanda Porsche. Dále jsem žádal kdy a kde bude studie zveřejněna. Podotýkám, že o zadání studie jsem byl informován doporučeným dopisem od starosty 15. 3. 2013 (http://nasevratislavice.cz/komentar-k-odpovedi-starosty-a-souvislost-s-videnskou-filharmonii/) včetně slíbené přednášky o FP v kulturním centru 101010 v jarních měsících.

Nyní tedy k odpovědi starosty KOMU byla zadána studie. Odpověď starosty je na přiloženém scanu.

V dopise starosty se píše: „Požádal jsem tři odborníky/historiky… “

S napětím jsem očekával, kdo budou ti odborníci, protože je třeba si uvědomit, a to zdůrazňuji, že kauza památník FP dalece přesahuje region Vratislavic. Termín PORSCHE má dvojí význam – je to Ferdinand Porsche pro Vratislavice a termín PORSCHE jako automobilový pojem známý po celém světě. Problém památníku, tak jak ho opakovaně deklaruji, má obecné souvislosti s morálně-lidskými hodnotami demokratické společnosti, kterou tolik potřebujeme a o které politici tak rádi mluví. O tyto hodnoty v „památníku FP“ jde, protože Vratislavice nejsou žádným způsobem spojeny s automobilovým průmyslem a rovněž proto, že „památník FP“ je postaven z veřejných peněz. A právě tyto morálně-lidské hodnoty vztažené na osobnostní profil FP nejsou v památníku uvedeny.

Jestliže s jakoukoliv činností (např. zájmovou – Posche klub, výrobní – automobilový průmysl) souvisí profese konstruktéra FP, je zcela pochopitelné, že se hodnotí jeho přínos ve vztahu k uvedené činnosti a nelze cokoliv namítat (technické a firemní muzeum, oslavné mýty Porsche klubu atd.)

Kauzu památníku jsem se snažil řešit „pod pokličkou“. Myslel jsem si, že když upozorním (a ne pouze já) na nacistickou minulost FP (viz zápis ze zastupitelstva), že se začne dít něco konstruktivního (tlak zastupitelů na starostu, snaha o vyjasnění si postojů a hledisek apod.) Nic se nedělo a kauza se rozšířila (MF dnes, Autorevue.cz). Zdůrazňuji, že s reakcemi novinářů na kauzu FP nemám žádnou spojitost, je to výhradně jejich iniciativa na základě informací z webu nasevratislavice.cz a samozřejmě mě tento zájem těší.

Že rozřešení této kauzy musí být na základě odborných posudků, je zřejmé a je to správná cesta. Ale jakých posudků? Nejsme přece v době těsně po skončené válce, kdy se hledají archivní materiály, důkazy apod. Neumím si představit, že by Vratislavice byly zadavatelem práce, která by na základě nových archivních studií hledala roli FP v nacistickém Německu se všemi možnými souvislostmi. Možná by to bylo zajímavé téma pro výzkumný grant nebo disertační doktorskou práci. Rozhodně by šlo o roky intenzivního a náročného studia.

Tedy studie k této kauze je možná pouze na základě již publikovaných skutečností jinými autory, kteří jsou všeobecně uznávanými odborníky. Tyto skutečnosti pak mohou být uvedeny do nových souvislostí, které jsou z odborného hlediska profesí dotyčného historika, resp. autora studie.

Aby měl takovýto odborný posudek svoji váhu a byl tak uznáván všemi zúčastněnými ve sporu, musí autor studie splňovat určité kvalifikační parametry. Jsou to samozřejmě odborné vzdělání a praxe v oboru, které jsou doloženy výsledky. Ty jsou pak např. v oblasti strojírenského výzkumu, ve kterém již 30 let pracuji (v oboru technická mechanika a technická kybernetika) hodnoceny na základě publikací, účastí na konferencích, realizovanými granty (účastí a vedením výzkumných týmů), účastí na veletrzích (ocenění), patenty, členství v komisích a orgánech universit, pedagogická vysokoškolská činnost (doc., prof.) apod.

Protože ve sporu kolem památníku jde o skutečnosti týkající se nacistické minulosti FP a jeho role v mašinérii nacistického Německa, které budou doplněny formou starostou slíbeného textu na základě zadaných historických studií, měly by tyto studie obsahovat dvě důležité části:

 1. Soubor komentovaných odkazů na již publikované skutečnosti od renomovaných autorů
 2. Pohled autora studie z úhlu jeho odborného zaměření na skutečnosti dle ad 1)

Nepředpokládám, že budou v této kauze předloženy dosud nezveřejněné a objevné archivní dokumenty, které by vrhaly na roli FP v nacistickém Německu nové světlo.

Kdyby starosta postupoval při zadání historické studie na FP zodpovědně, musely by být studie honorované. Nerozumím smyslu Vzhledem k objektivnosti jsme odborné posudky zadali jako nehonorované, …“! Objektivnost není dána výší odměny, ale profesní kulturní úrovní oslovených historiků. Každá zodpovědná studie, nemá-li být vytvořena pomocí tlačítek Ctrl+C a Ctrl+V, vyžaduje čas a úsilí. Samozřejmě jsem očekával, že posudky budou honorované.

Vzhledem k důležitosti tématu a finančním výdajům na Vratislavický zpravodaj (cca 600tis. Kč ročně) a oficiální web vratislavice.cz (??? Kč) a nákladům na nesmyslnou propagaci FP na AUTOSALONU Brno 2013 ve dnech 4.-8.4.2013 (?!! Kč), by šlo o odůvodnitelné částky.

Zajisté by míra odůvodnitelnosti byla větší před výstavbou památníku, než po hotové stavbě za miliony Kč.

Zdůrazňuji, že historická věda, možná více než jiná, hledá a pracuje se souvislostmi. Nalézání historických souvislostí je pak rozsáhlé hledání zdrojů v archivech a jiných materiálech, často v různých koutech světa. Smyslem je pak pomoci poznání, které jde dále, než je pouhý historický popis.

Výběr odborníků/historiků (obor humanitních a společenských věd) samozřejmě předpokládá, že studie se nebudou zabývat technickým přínosem FP pro automobilový průmysl (myšleno např. dopad Porscheho synchronizace na vývoj převodovek), protože toto hodnocení přísluší zcela jiné odbornosti. Jde tedy pouze o morálně-lidský profil FP v době nacistického Německa.

Jak si v tomto pohledu stojí vybraní historičtí odborníci, kteří byli starostou osloveni? Všechny uvedené informace jsou čerpány z veřejných zdrojů (internet).

Jsou to:

PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (nar. 1974)

http://khi.fp.tul.cz/cs/component/content/article/18-jaroslav-pazout

Vedoucí katedry historie TU Liberec. Odborně se zabývá především problematikou československých dějin v 60. až 80. letech 20. století a světovými dějinami v kontextu československých dějin tohoto období. Předpokládám, že na základě informací MF DNES z 24.3.2013 (rozhovor s prof. Kvačkem na téma FP) bude logicky historická studie zadána panem Pažoutem právě prof. Kvačkovi.

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (nar. 1932)

http://www.historickadilna.fpe.zcu.cz/Kvacek.htm

Vysokoškolský pedagog. Jeho badatelský zájem směřuje především k dějinám novodobé světové diplomacie se zvláštním zaměřením na meziválečné období a období 2. světové války, a dále pak také ke kulturním dějinám konce 19. a první poloviny 20. století.

Prof. Kvaček je z výše uvedených důvodů ověřenou kapacitou.

Druhým vybraným historikem je:

Mgr. Jiří Křížek (nar. 1979)

http://www.muzeumlb.cz/?page=archiv/novy_reditel_j_krizek (včetně životopisu a publikací)

Ředitel Severočeského muzea v Liberci.

Vystudoval obor Kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Badatelsky se věnuje tématice památkové péče, historii moderní architektury a kulturním dějinám 19. a 20. století.

Vzhledem k jeho odbornosti a vztahu ředitele příspěvkové liberecké organizace k politickému vedení města (střet zájmů?) lze jeho studii brát pouze jako jeho soukromý názor na problematiku památníku FP. Jeho odborná a publikační činnost (uvedená v Curriculum vitae Jiřího Křížka, viz link) to dokazuje. V kontextu významu kauzy památníku FP, ve vztahu ke své odbornosti a výše uvedeným očekávaným výsledkům studie, vstupuje (podle mého názoru) pan Křížek na „tenký led“.

Třetím vybraným historikem (!!!) je pak:

Vilém Wodák (nar. ??? na začátku padesátých let)

http://www.rozhlas.cz/vysocina/tandem/_zprava/jsem-jihlavsky-patriot-rika-vilem-wodak–1163765

„Badatel“

O panu badateli (vzdělání, kvalifikace) se nedozvíte z internetu nic.

Osobně – ani jinak – pana badatele neznám. Ale už samo slovo „badatel“, jako samostatně použitá „specializace/odbornost“, ve mně vyvolává představu podobných specialistů typu záhadolog, ufolog nebo léčitel.

Osobní poznámka pro primáře MUDr. Vytisku:

Jak byste, pane primáři Vytisko, reagoval na to, že výsledky Vaší práce by posuzovali a hodnotili profesor z oboru, zubař a léčitel?! Domnívám se, že byste dále komunikoval pouze s profesorem, zubaře možná slušně odmítl a léčitele ignoroval.

Tady náš starosta opravdu posunul Vratislavice směrem ke Kocourkovu!!!

V kauze „památník FP“ se ignorují celosvětově uznávaní autoři a jejich mezinárodně známá díla!!!

Uvedu tři autory, kteří dostatečně přesvědčivě ve svých dílech dokazují aktivní roli FP v systému nacistického Německa.

Prof. Dr. GUIDO KNOPP (nar. 1948)

Dokumentarista, vystudoval historii, později působil jako redaktor listu Frankfurter Allgemeine Zeitung a vedl zahraniční rubriku „Welt am Sonntag“. Od roku 1984 stojí v čele redakce novodobých dějin v ZDF a současně přednáší žurnalistiku na vysoké škole. Za své četné dokumentární pořady obdržel řadu ocenění, například cenu Jakoba Keisera, Evropskou televizní cenu Telestar, Zlatého lva, Cenu bavorské televize a Spolkový záslužný kříž. Je autorem televizních filmů, za něž získal rovněž mnohá ocenění a jejichž témata zpracoval i knižně.

Pro kauzu „památníku FP“ je stěžejní kniha Hitlerovi manažeři. Některé výňatky z knihy jsem uvedl na webu nasevratislavice.cz ( http://nasevratislavice.cz/mf-dnes-nacista-porsche-lide-odmitaji-jeho-pamatnik/ , rovněž informace na http://www.encyclopedia.com/video/XcD6xb0Qf1A-hitlers-managaer-ferdinand-porsche-der.aspx)

Prof. Dr. ROBERT GELLATELY (nar. 1943)

Absolvoval univerzitu v kanadském Newfoulandu a doktorát získal na London School of Economics and Political Science. Od roku 1998 působí na Clarkově univerzitě v americkém státě Massachusetts, kde vyučuje moderní evropské dějiny; specializuje se na historii německého nacistického režimu a holocaustu. Na toto téma publikoval i několik knih, z nichž zejména práce Kdo podporoval Hitlera, zaznamenala celosvětový ohlas a byla přeložena do němčiny, holandštiny, španělštiny, češtiny, italštiny, japonštiny a francouzštiny. Profesor Gellately získal četná ocenění, včetně výzkumných grantů např. od Alexander von Humboldt Foundation v Německu. Mnoho z knih napsaných nebo jím upravených je používáno jako učebnice ve školách různých stupňů po celé Americe.

Kauzy „památníku FP“ se týká právě kniha Kdo podporoval Hitlera (str. 236). Na knihu se odvolává i text na: http://www.autorevue.cz/ferdinand-porsche-jen-genialni-konstrukter-nebo-i-aktivni-nacista

Prof. Dr. KAROL GRÜNBERG (1943-2012)

Jeden z nejvýznamnějších polských historiků 20. století. Autor mnoha knih o nacismu. Na kauzu „památníku FP“ se kniha SS-Hitlerova černá garda váže podrobným a vědecky zdokumentovaným popisem systému koncentračních táborů a zrůdným zneužitím práce vězňů koncentračních táborů.

Dále se ignorují taková fakta, jako: „Americká Atlanta odmítla pojmenovat ulici po FP“

http://www.auto.cz/atlanta-odmitla-pojmenovat-ulici-ferdinandu-porsche-protoze-nacista-70314

Z publikací těchto tří celosvětově respektovaných osobností má osobnostní morálně-lidský profil FP nezpochybnitelné atributy:

 1. Člen NSDAP (čestný host na sjezdu NSDAP v roce 1938)
 2. SS-Oberführer (podle badale Wodáka asi SS-Oberführer h.c. (honoris causa) !?)
 3. Hitlerův důvěrný zbrojní poradce (osobní vyznamenáni od A. Hitlera)

!!! Dále nejpodstatněnší !!!

4. Na základě osobních vztahů s nejodpornějšími zločinci nacistického Německa Heinrichem Himmlerem a Oswaldem Pohlem se aktivně zapojil a podílel na zneužití otrocké práce vězňů koncentračních táborů.

Pozn.:

SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, šéf SS-WVHA (správa a organizace koncentračních táborů), po válce odsouzen a popraven za válečné zločiny. Viz “Aktenvermerk“ mezi FP a OP (R. Gellatelly, Kdo podporoval Hitlera, str. 236, odkaz 1339).

Tato fakta budou doplněna na „památníku“? Nebo bude vytvořen speciální vratislavský kompilát studií autorů Kvaček, Křížek, Wodák ve smyslu „profesor, zubař a léčitel“!!! To bude postaveno proti takovým kapacitám, jako jsou Knopp, Gellately a Grüngerg?

O co tedy v kauze „památníku FP“ jde? Jde o daleko důležitější věci, než je doplnění skutečností o nacistické minulosti FP. Jde o Vaši zastupitelskou odpovědnost před budoucností. Vás, kteří máte možnost dané věci ovlivňovat z pozice role koaličních zastupitelů. Čeho všeho se ještě v obecné rovině můžeme dočkat při snaze o nové pojetí osob a dějinných událostí?!? Bude to např. nové vysvětlení holocaustu?

Zakončím posledním odstavcem předmluvy knihy Guido Knoppa Hitlerovi manažeři.

Čemu nás všechny tyto životy učí? Žádný ze šesti portrétovaných mužů (pozn.: Speer, Braun, Jodl, Porsche, Krupp a Schacht) nebyl z domova předurčen k tomu, aby se zapletl s nehumánním režimem. Všichni by za normálních dob absolvovali nenápadné a snad i skvělé kariéry, a někteří z nich to i prokázali. Ale kdo si zahrává s mocí ve zločinné diktatuře, nemůže zůstat nedotčený jejími stinnými stránkami. Když nějaký zločinný stát strhne přehrady mezi právem a bezprávím, je zapotřebí velké vnitřní síly, aby člověk zachovával příkazy morálky a odolával svodům prospěchu. Hitlerovi manažeři tuto sílu patrně neměli. Jejich životy jsou látkou k poučení pro starou, ale stále znovu se vynořující otázku, jaké šance má morálka proti moci.

Památníky se podobným lidem v demokratických zemích NESTAVÍ !!!

Vyhotovení nehonorovaných historických posudků je na časových možnostech starostou oslovených odborníků, což je v době neurčité. To je tedy odpověď starosty na dotaz: KDY budou historické studie dodány. Zdržovací strategie starosty je v tomto směru zřejmá. Nedostal jsem však odpověď na dotaz: KDE budou studie zveřejněny. Další otázkou však je KDO vytvoří doplňující text a KDO ho schválí!

Protože jde o dopis otevřený, který bude uveden na webu nasevratislavice.cz, máte možnost vyjádřit své stanovisko pod tímto textem ve formě vlastního komentáře.

S pozdravem

Ing. Petr Jirásko, Ph.D.

Vratislavice, 11. června 2013

Seznam odkazů:

http://nasevratislavice.cz/existence-pamatniku-ferdinanda-porsche-je-skandalni/

http://nasevratislavice.cz/komentar-k-odpovedi-starosty-a-souvislost-s-videnskou-filharmonii/

http://nasevratislavice.cz/mf-dnes-nacista-porsche-lide-odmitaji-jeho-pamatnik/

http://nasevratislavice.cz/mame-byt-hrdi-na-f-porsche-2-cast/

 

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

2 komentářů u článku Otevřený dopis zastupitelům Vratislavic n. N.

 1. Karel Povolný, Ing.

  Památníky se podobným lidem v demokratických zemích NESTAVÍ !!!

  A Německo popř. USA podle Vás demokratická země není?

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   To Vám nestačí, že v rakouském Klagenfurtu před třemi lety změnili název ulice z „Prof.-Porsche-Strasse“ na „Porschestrasse“, jako pokus oslabit odkaz problematického FP?
   http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-61401170-porsche-jako-inspirace-k-ceske-reflexi-dejin

   Že v americká Atlanta odmítla pojmenovat ulici po FP!
   http://www.auto.cz/atlanta-odmitla-pojmenovat-ulici-ferdinandu-porsche-protoze-nacista-70314

   Že v Německu zrušili seriál Derrick, protože hlavní hrdina byl příslušníkem SS!

   Četl jste výše uvedenou literaturu?
   Jestli nesouhlasíte s fakty uvedenými v těchto knihách, prosím, obraťte se přímo na autory nebo na příslušná nakladatelství.

   (0)(0)
 

 
 
previous next
X