MF DNES: Nacista Porsche. Lidé odmítají jeho památník.

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Ve čtvrtek 11.4.2013 byl v MF DNES a současně na webu iDNES.cz uveden dokument „Nacista Porsche“. Pro mě osobně je potěšující, že iniciativa ke zveřejnění této kauzy vzešla od regionální redakce MF DNES. Redaktoru Adamu Pluhařovi děkuji za zveřejnění objektivních informací. Zajímavý je i výsledek ankety (zájem a rozdělení sil), jejíž stav v době psaní tohoto příspěvku ukazuje PrtScr webu iDnes:

Pro oba tábory oponentů, ale zvláště pro ty, kterým nevadí památník FP, uvádím následující fakta k zamyšlení. Rovněž využívám a cituji poslední větu ze servilního životopisu Ferdinanda Porsche na stránkách Vratislavic.cz.

Citace:

„Určitě by si to zasloužil, aby se o něm v rodné zemi vědělo víc než doposud.“

Následující informace jsou tedy příspěvkem k tomu, aby se nejenom vratislavští občané dozvěděli o Ferdinandu Porsche víc než doposud a rovněž posoudili, do jaké míry „si zadal s nacistickým režimem“. Těmito několika slovy v uvozovkách se web vratislavice.cz „taktně“ vypořádal s nacistickou etapou života FP!?

Následují doslovné přepisy z knihy Guido Knopp – Hitlerovi manažeři. Tato kniha je frekventovaně zmiňována v argumentacích oponentů FP. Protože je vyprodaná a tudíž nesnadno dostupná, uvádím tyto ilustrativní texty, které v základních rysech vypovídají a morálních a lidských kvalitách FP.

Str. 380

Dospělí nuceně nasazení velice trpěli, ale jejich děti to postihovalo ještě tvrději. Jednou z nejsmutnějších ka­pitol historie závodu Volkswagen je tragédie dětského domova, zřízeného poblíž závodu. Výnos generálního pověřence pro pracovní nasazení nařídil, že novorozen­ci cizinek se nesmějí ponechávat v jejich péči, ale musí se poslat do dětského domova. Vedení závodu VW na základě tohoto nařízení otevřelo v roce 1943 domov, ve kterém byli umístěni kojenci nuceně nasazených dělnic závodu a zemědělských dělnic z okresu Gifhorn. Do­mov byl rychle přeplněn a zjevně nemohl dodržovat do­statečnou hygienickou a zdravotní péči o děti. Ze 45 ko­jenců registrovaných v roce 1943 jich na konci roku už deset zemřelo. V roce 1944 poměry ještě mnohonásob­ně zhoršilo několik epidemií. Stávalo se, že denně bylo z domova vyváženo několik dětských mrtvolek a v pa­pírových krabicích zahrabáno na hřbitově v Rühenu. V období mezi červnem 1944 a dubnem 1945 bylo za­znamenáno tři sta dětských úmrtí. Sotva by se našlo dítě, které pobyt v domově v Rühenu přežilo. „Pohřeb­né“ musely zaplatit matky, jimž z ubohé mzdy strhávali 20 marek. Dr. Körbel, lékař příslušný pro dětsky domov, po válce při svém procesu s válečnými zločinci vypověděl, že o Vánocích roku 1944 na poradě ředitelů kon­cernu VW informoval Ferdinanda Porscheho o poměrech v domově. Avšak není známo, že by Porsche vyvinul ve prospěch dětí v Rühenu nějakou iniciativu.

Str. 380-383 (kompletně přepsaná jedna ze závěrečných kapitol)

Obchodní vedení Volkswagenu pod vedením Ferdinanda Porscheho usilovalo a zařazení podniku do válečné výroby. V rámci německého průmyslu v tom VW hrál roli absolutně nejhorlivějšího. Rovněž při získávání nuceně nasazených dělníků a válečných zajatců odpovědní činitelé podniku aktivně usilovali o jejich přidělení a možnost výběru. Avšak zapletení do zločinů nacistického režimu šlo ještě dál. Patrně i proto, aby mohl obcházet ministra pro zbrojení Speera, s nímž se Porsche mnohokrát nepo­hodl, si konstruktér vybudoval neblahé kontakty k Hein­richu Himmlerovi, nejvyššímu vládci nad děsivou říší koncentračních táborů.

Ferdinand Porsche a jeho zeť Anton Piech už v roce 1942 usilovali o zřízení podniku na výrobu lehkých kovů na pozemcích závodu Volkswagen. Chtěli se tak zbavit závislosti na přídělech a dodavatelích a mít dostatečnou zásobu lehkých kovů na výrobu, která se nepokládala za válečně důležitou. Aby Porsche mohl svůj záměr usku­tečnit, obrátil se na Himmlera, který mu už před lety po­skytl ochotně řidiče pro testování jeho vozů. Text jejich dohody je zcela jednoznačný. „Vybudování, vybavení a provoz této slévárny podléhá říšskému vůdci SS a šéfovi německé policie.“ Ten se zase zavazoval, že dodá pracovní sily z koncentračních táborů. Porsche sice Al­berta Speera obešel, když se obrátil přímo na Himmle­ra, ale „říšský ministr pro výzbroj a munici“ udělal jejich spolku brzy konec. Považoval totiž využívání válečně důležitých lehkých kovů na výrobu automobilů za plýtvání.

V té době už bylo 500 vězňů z koncentračního tábo­ra Neuengamme převezeno do Fallerslebenu, kde bu­dovali halu pro slévárnu. Teprve pak je dopravili do koncentračního tábora Sachsenhausen. Odporným aspektem dohody s SS bylo, že Porsche slíbil jako pro­tislužbu za poskytnutí pracovních sil přednostní dodáv­ku 4000 vozů zbraním SS.

V dubnu 1944 byli do Fallerslebenu převezeni další vězňové z koncentračních táborů. Tři kilometry od zá­vodu vznikl tábor Laagberg jako detašovaný tábor koncentračního tábora Neuengamme. Byl určen pro 780 mužských vězňů, kteří byli nasazeni na práce v zá­vodě a při budování tábora. Krátce na to přijel tran­sport 650 maďarských Židovek, které sem přivezli z Osvětimi. Životní podmínky v táboře byly sice lepší než tam, odkud přijely, ale i v závodě Volkswagen se systematicky provozovalo „hubení prací“. Život vězňů koncentračních táborů se vyznačoval týráním, nejtěžšími pracemi a nedostatkem jídla. Vězně z Laagbergu při příjezdu uvítal velitel tábora takto: Tady už nejste lidé, protože nemáte jména; jste zvířata a máte čísla. Tomu odpovídalo nelidské zacházení. Místo svého utr­pení na kopci vězňové nazývali pahorek bez ptactva. V letech 1944 a 1945 zemřelo v závodě Volkswagen 41 vězňů koncentračního tábora. V tom nejsou započítá­ni umírající, kteří byli rychle odvezeni zpět do kon­centračního tábora Neuengamme. Pokud zachované písemnosti poskytují jednoznačný soud, iniciativa k zaměstnávání vězňů koncentračních táborů vycháze­la vždycky od vedení závodu Volkswagen, tedy taky od Ferdinanda Porscheho. Ten se 4. března 1944 obrátil přímo na Himmlera a požádal ho, aby závod na výrobu tajné zbraně, který je umístěn v podzemí a potřebuje 3500 pracovních sil, převzal jako podnik koncentrační­ho tábora. Vězně z koncentračních táborů vybírali zodpovědní činitelé firmy Volkswagen osobně, aby mezi nimi vyhledali specialisty. Spojením s říšským vůdcem SS se Porsche stále silněji vázal na teroristic­ký aparát nacistického režimu. Himmler ho povýšil do hodnosti SS-Oberführera a vyznamenal prstenem SS s umrlčí lebkou. Lze mít pochybnosti, zda se Porsche skutečně ztotožňoval s Himmlerovou nelidskou raso­vou ideologií. Ale pochybné pocty neodmítal a stal se tím členem zločinecké organizace. Svými aktivními požadavky na přidělení vězňů z koncentračních tábo­rů a nedůstojnými životními podmínkami i v závodě Volkswagen jím stejně už byl.

Str. 384-385

Ferdinand Porsche o smyslu svého jednání patrně nikdy nepochyboval. Až do konce se snažil udržet tento konglomerát při životě (pozn. myšlen VW). Zdá se také, že až do konce věřil Hitlerovým pomateným výrokům o konečném vítězství. Jeho syn Ferry později poznamenal: Že je válka prohraná pochopil, až když bylo po ní.

Tuto knihu doporučuji k přečtení všem, kteří se zajímají o hlubší pochopení příčin a důsledků 2. světové války. Tím, že Ferdinand Porsche je v této knize mezi vybranou šesticí významných osob nacistického režimu (A. Speer, W. von Braun, A. Jodl, F. Porsche, A. Krupp, H. Schacht), je snad i těm méně „informovaným“ jasné, jakou roli sehrál v nacistické mašinérii hitlerovského Německa.

Na závěr: „Stále si myslíte, že máme být hrdí na rodáka Ferdinanda Porsche?“

P.S.

Frekventovaný přívlastek „geniální“ u Ferdinanda Porsche (viz vratislavic.cz) nám nejspíše naznačuje, že nebýt našeho rodáka, asi bychom stále jezdili dostavníky.

K tomuto odkazuji na informace, z kterých je zřejmé, že technický pokrok má obzvláště ve strojírenství kauzální povahu.

Petr Jirásko, 13. dubna 2013.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

14 komentářů u článku MF DNES: Nacista Porsche. Lidé odmítají jeho památník.

 1. Pavel Hrstka

  Zmíněnou anketu bych chtěl a mohl zpochybnit. Přesto to neudělám, abych zbytečně dále nejitřil úvahy zastánců FP. Prezident autoklubu Porsche, p.Bumba se též nechal slyšet a pozastavil se nad dnešním postavením komunistů. Rád bych ho zde ujistil, že v tomto dění kolem památníku jsou komunisté, přesněji Liberecká KSČM, opticky, verbálně a i jinak, zdá se, neutrální. Také mi to připadá divné, ale tak nějak jinak.
  K výzvě na zamyšlení o významu tohoto konstruktéra pro naši obec bych snad ještě rád připoměl toto: Dle objektivních historických dokumentů byl Ferdinand Porsche dobrovolně a iniciativně významnou součástí režimu, který se vyznačoval rasistickými názory a detailním zpracováním řešení otázky další existence obyvatelstva v prostoru protektorátu Čechy a Morava a to z části fzickou likvidací, z části umořením prací totálním nasazením a z části germanizací "vhodnou" převýchovou.
  Konstruktér to byl nesporně talentovaný a obratný, nikoliv však geniální. Jiný konstruktér té doby, p.Hanz Ledvinka z Tatry Kořivnice by jistě dosáhl brilantních úspěchů, nebýt války.

  (0)(0)
 2. Petr Jirásko

  Možná je tento odkaz zřetelnější než ten, který je pod slovem "informace" v poslední větě.

  http://www.aerotatra.czweb.org/tv570.htm

  (0)(0)
 3. Pavel

  Velkého zastánce má Ferdinand Porsche v předsedovi Porche klubu panu Bumbovi. Ten v dnešní ( 15.04) MFd obhajuje Ferdinanda a tvrdí,m že mu ani nic jiného nezbývalo, než pracovat pro Hitlera. Hluboce se mýlí. Ferdinand měl na výběr - mohl svého genia uplatnit v existujících demokaciích. Místo toho se aktivně angažoval ve prpspěch masového vraha a užíval si všech výhod režimu. Nebyl obětí, ale spolutvůrcem režimu a jeho protěžovanou celebritou. A vztah v Československu ? Naprosto žádný - první co ve třicátých letech učinil, že se vzdal českoalovwenského občanství. Myslím, že by narození ve Vratislavicích FB mělo být uvedeno v historii Vratislavic, ale žádný památník ani muzeum bych tomuto nacistovi rozhodně nebudoval. Jestli si pan Bumba chce dělat srazy ať si je dělá, ale Vratislavice by k tomu stafáž dělat neměly.

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Z článku pana Milana Bumby: „ … Jó, to kdyby stál podobný dům v Německu (pozn. rodný dům FP), to by bylo slávy a investic. On ale stojí v Čechách, a tak pomalu chátrá a nenápadně se čeká, až se rozpadne a motoristický svět na české kořeny zapomene“.

   Hledat české kořeny člověka narozeného v německé rodině v Sudetech!!! … Na to nemám. To jsme na tom opravdu tak špatně?

   Pan Bumba pravděpodobně nepochopil, že o žádné české kořeny nejde! Vybudováním památníku FP v jeho rodném domě by se VW přihlásil ke své temné minulosti, kterou představuje právě FP a nacistická éra podniku pod jeho vedením. Proto dům odkoupili a taktikou „mrtvého brouka“ problém elegantně vyřešili. Je to dobré řešení, protože napadat koncern VW za jejich válečnou historii je dnes směšné, zbytečné, irelevantní. To by byla teprve ta opravdová demagogie a rozdmychávání nesnášenlivosti.

   Jinak názor pana Bumby je klasické obhajování oportunní morálky technika, kterému se technické dílo stane samoúčelným.

   (0)(0)
   • Roman Maleček

    Dobrý den, protože pánbú zaplať už žíji v zahraničí reaguji na probíhající pálení čarodejnic (v tomto případe čaroděje) poněkud opožděně. Nebudu tady psát omáčku jenom skutečnosti které prokazatelně existují. Porsche jako Hitlerův poskok ? Pane Jirásko a co tedy provedem se všemi architekty kteří za Hitlera cokoliv postavili - asi vše zbořit! Mercedes, Audi zničit vymazat zbořit - tohle vyznávate ? Odhaduji, že dobře polovina nemeckých firem má historii ve které léta 1933 - 1945 hrají významnou roli Bayern , Henkel a pod. Taky u vás v čechách se jich pár najde. Pane Jirásko píšeme rok 2014 !!! Kde ste zamrzl, předpokládam že ste byl docela výkonný funkcionář KSČ či svazák za bývalého režimu. Odhaduji vás tak kolem 50ky. To už by ste měl mít trochu rozumu. A zatím tak bigotního, zaostalého, primitíva jako jste vy jsem už dávno nepotkal. Máte tam u Vás holou prdel a ješte se tím chvástate. Co by jiná města dala za to mít takovou možnost mít rodáka významu F. Porsche. A nebýt třeba nacistu Brauna tak dnes recitujete rusácke básničky. Možná by amíci prohráli raketový souboj a dnes by sme se zdravili zdrávstvuj. Ano každý se v té době temna snažil přežít. A proto významní lidé jako byl nesporně Porsche to měli podstatne složitejší. A konečne určitá podobnost, naši otcové taky v 1948mém mohli odmítnout rudou zrůdu, a všichni víme jak by to skončilo. Takže Jirásko nevytahujte z kontextu dějin jenom to co se vám hodí, vypláchněte si tu vaši tlamu, vraťte školný a jděte pást krávy - vy soudce porota i kat v jednom R. Malek

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Téměř mám chuť napsat, že je nadějí naší země, že lidé jako vy žijí již v zahraničí, ale nemohu. Dotkl bych se tím řady elit, které mnohdy pro záchranu života museli emigrovat a které by se stavěním státních památníků plukovníkům SS také nesouhlasili. Srovnání s vámi by si nezasloužili.

     (0)(0)
 4. Petr Jirásko

  !!!!!!!!!!!!!!!!!! AKTUÁLNÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!
  !!!
  http://www.auto.cz/atlanta-odmitla-pojmenovat-ulici-ferdinandu-porsche-protoze-nacista-70314

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Napadlo mě, zda prezident autoklubu Porsche, p.Bumba, neobhajuje více své "dítě - fanklub majitelů vozů Porsche", ve kterém zastává funkci prezidenta. Proč ne. Zavíráním očí před objektivitou skutečné historie však škodí nejen sobě, ale i srazům majitelů vozů.

   (0)(0)
   • Roman Maleček

    Hrstko, Hrstko jestli teda vy jste hrdej na to co český národ předvádí a to od prezidentú přes politiky až k běžným lidem tak je mi vás opravdu líto. Dle vaši logiky bychom tedy měli vypráskat celý nemecký národ, protože jak vidíme v dobových materiálech tak podpora Hitlera byla obrovský a zřejmé by v každé nemecké rodine se našel člověk který byl víc než jen aktivní v té éře. A co Rakušané - dali světu Hitlera co s nima ? Konečne tady Vám Hrstko vysvětlím rozdíl mezi bigotními samozvanými "odborníky" vašeho či Jiráskova typu a mezi mnou a běžnými lidmi : Vy budete říkat že rakušané dali světu Hitlera a my zas budeme říkat, že rakušané dali světu Mozarta
    Zamyslete se, jestli jste toho schopen nad sebou,
    jste občan národa který na pietních místech vražd, útlaku a neštěstí klidne postaví vepřín. Tak proboha přestante si mě brát do huby R.Malek

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Zřejmě se máte v zahraničí tak dobře, že se vám nechce ani přemýšlet. Jinak byste neplácal o logikách vypráskání národů a bigotnostech samozvanců.
     Hrdý na to, co se tady děje, tedy opravdu nejsem. Snažím se s tím ale podle svých malých možností dělat, co můžu. A nejsem sám, což je ze všeho úplně nejdůležitější.
     V historii jsme vydrželi horší doby. Vyhynutí až 80% obyvatel. Jindy zase potlačování Českého jazyka a náboženský terorismus rekatolizace.
     Poradili jsme si s rektálním alpinismem na východ, teď si poradíme s rektálním alpinismem na západ. I bez vás.
     Mentalitou jsme měli vždycky blíž k Mozartovi a Hitlerovi s jeho přisluhovači jsme také pomáhali dát na zadek. Jenom teď to pár bezcharakterních populistů chce s vidinou osobního prospěchu měnit. Takže, pane Maleček, každému to, co jeho jest a co si zaslouží.

     (0)(0)
 5. Josef

  Myslím, že celkem vyvážené stanovisko je uvedeno v deníku Haaretz ( http://www.haaretz.com/culture/arts-leisure/details-of-porsche-s-nazi-ties-spoil-centennial-bash-1.6324 ) . POkud chceme oslavovat FP jako konstruktéra měli bychom vždy uvést, že osobně byl členem zločinecké organizace SS a firma Porsche profitovala se spolupráce s Hitlerem.
  Co považuji ovšem za velmi nevkusné je uvádět v jeho životopisu na stěnách muzea, že byl vyznamenám řády od Hitlera. Tak jak je to zveřejněno to vypadáá, že vyznamenání od válečného zločince, jemuž přísahal jako plukovník SS věrnost, je něco uznání hodného.

  (0)(0)
 6. Pavel

  Doporučuji shlédnout : http://www.encyclopedia.com/video/XcD6xb0Qf1A-hitlers-managaer-ferdinand-porsche-der.aspx

  Hitler : GEnerálů mám mnoho, ale Porcheho jen jednoho.
  Z filmu je jasné ( a akonec to tvrdí i Hahn , že Porche se upsal ´dáblu jen aby mohl realizovat své technické vize. K tomu měl až fanatickou podporu včetně jeho oslavování jako německého hrdiny. Funkce v SS měl za odměnu. Porche je ukázkou " slepého" technokrata.

  (0)(0)
 7. Láďa

  Než se každý kdekoli začte do jakýchkoli diskuzí o Ferdinandu Porsche, měl by si uvědomit základní skutečnosti Vratislavic nad Nisou. Vratislavice byly součástí Sudetské župy neboť počet obyvatel, hlásících se k německé národnosti daleko převyšoval potřebných 50%. Po válce byli tito němečtí obyvatelé v souladu s tehdejšími právními předpisy odsunuti. Vylidněné území bylo postupně dosídleno z vnitrozemí. Za této situace nemůže přece nikoho překvapit postoj dosídlených obyvatel. Obtížně získávali vztah k novému území na němž začali žít. Nemohou zákonitě mít jakýkoli vztah k lidem ,kteří se zde narodili a žili před tím, nežli sem oni sami přišli. Uvědomte si toto prosím a nežli na jakékoli stránky napíšete něco nepěkného o Vratislavických občanech v úctě L.

  (0)(0)
 8. Roman Maleček

  Pane Hrstko, čemu v posledním odstavci nebo poslední věte, jak chcete v mém posledním příspěvku nerozumíte??? Takže ještě jednou - reprezentant národa který staví vepřín na pietním místě ať mě prosím nepoučuje. Komunikace přes e-mail či podobné formy vždy přináší určité problémy to k vašemu zesměšnování mého příspěvku , konečně i to vypovída něco o vás. Vždy se dělá tlustá čára protože jinak by se lidé vašeho typu neustále chtěli s něčím vypořádat, povětšine s těmi co na rozdíl od vás něco dokázali a také po nich něco zůstalo

  (0)(0)
 

 
 
previous next
X