2012 – 7. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2012-07: Bod 03 - Projednání námitek k zápisu

Usnesení č. 127/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou nesouhlasí se vznesenou námitkou Ing. Jany Skalické k zápisu ze 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ze dne 12. 07. 2012 a schvaluje tento zápis.

Hlasování

Číslo hlasování: 2
Projednání námitek k zápisu z 6. ZMO dne 20.6.12 a 2. mim. ZMO dne 12.7.12 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska

Proti: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 3 - Projednání námitek k zápisu
 

2012-07: Bod 04a - Právo vystupovat pro právníka

Usnesení č. 129/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou souhlasí s vystupováním Mgr. Pavla Svobody, právní poradce městského obvodu, v diskusi k jednotlivým bodům jednání na všech zasedáních Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Souhlas s vystupováním Mgr. Pavla Svobody na všech zasedáních Zastupitelstva –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska

Proti: Jech

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 4a - Právo právníka vystupovat na ZMO
 

2012-07: Bod 04 - Schválení programu

Usnesení č. 128/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený program 7. jednání ZMO dne 19. 09. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Schválení programu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Jech

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

3. Bod 4 - Schválení programu
 

 

4. Bod 5 - Diskuze občanů
 

2012-07 - Bod 05 - Odstoupení od smlouvy Nová Ruda s.r.o.

Usnesení č. 130/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání nesouhlasí s odstoupením od smlouvy č.j. 6100/2008/8525, smlouva č. 22/2008/02 včetně 3 následujících dodatků a ukládá starostovi neprodleně písemně informovat NOVOU RUDU, s.r.o. o stanovisku Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, které trvá na dodržení všech podmínek výše uvedené smlouvy a smlouvu, včetně všech dodatků, považuje za stále platnou.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Odstoupení od smlouvy – NOVÁ RUDA s.r.o. – NÁVRH P. BRAUNA
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

 

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Odstoupení od smlouvy NOVÁ RUDA
 

2012-07: Bod 10 - Prodej Tanvaldská p.p.č. 2772/1

Usnesení č. 135/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, občanovi, za kupní cenu 130.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
Prodej p.p.č. 2772/1 při ul. Tanvaldská –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 10 - Prodej 2772/1, ul. Tanvaldská
 

2012-07: Bod 11: Prodej p.p.č. 369 při ul. Na Hroudě

Usnesení č. 136/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, občanovi, za kupní cenu 367.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 7
Prodej p.p.č. 369 při ul. Na Hroudě –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 11 - Prodej 369, ul. Na Hroudě
 

2012-07: Bod 12 - Prodej budovy č.p. 299 při ul. Tanvaldská

Usnesení č. 137/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, občanovi, za kupní cenu 4,095.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 8
Prodej budovy č.p. 299 při ul. Tanvaldská –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 12 - Prodej budovy 299, ul. Tanvaldská
 

2012-07: Bod 13 - Kupní smlouvu na odprodej vybudovaného plynárenského zařízení

Usnesení č. 138/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu na odprodej vybudovaného plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1“ s kupujícím RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za dohodnutou kupní cenu do maximální výše 349.000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.

Hlasování

Číslo hlasování: 9
Kupní smlouva na odprodej vybudovaného plynárenského zařízení – p.p.č. 2113/1 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 13 - Kupní smlouva na odprodej plyn. zařízení
 

2012-07: Bod 14 - Prodej stavby ul. Krajová – splašková kanalizace

Usnesení č. 139/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu na odprodej vybudované splaškové kanalizace v rámci investiční akce „Liberec – Vratislavice nad Nisou – ul. Krajová – splašková kanalizace“ se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, schvaluje 
Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a schvaluje Dohodu o započtení pohledávek se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ve výši 205.440,- Kč zbylé části pohledávky a ukládá starostovi podepsat příslušnou Kupní smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodu o narovnání pohledávek, dle důvodové zprávy.

Hlasování

Číslo hlasování: 10
Prodej stavby: Liberec – Vratislavice n.N., ul. Krajová – splašková kanalizace –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 14 - Prodej splašková kanalizace
 

2012-07: Bod 15 - Koncepce MŠ

Usnesení č. 140/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrhy variantních řešení na rozšíření kapacity mateřských škol a umístění předškolních dětí nad rámec stávající naplněné kapacityschvaluje variantu kontejnerové školky a ukládá starostovi neprodleně na této variantě pracovat.

Hlasování

Číslo hlasování: 11
Koncepce řešení nedostatečné kapacity míst v MŠ ve Vratislavicích n.N.  
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 15 - Koncepce řešení kapacity MŠ
 

2012-07: Bod 16 - Hodnocení školské rady

Usnesení č. 141/09/2012

Zastupitelstvo  Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí hodnocení Školské rady při Základní škole ve Vratislavicích nad Nisou za období školního roku 2011/2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 12
Hodnocení školské rady –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jech, Sýkora

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 16 - Hodnocení školské rady
 

2012-07: Bod 18 - Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů

Hlasování

Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů + ostatní –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 7
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána

Proti: Doležal, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Hoření

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

13. Bod 18 - Odměny neuvolněných zastupitelů
 

2012-07: Bod 19 - Vyřízení námětů, připomínek

Usnesení č. 142/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu  Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou ze 6. jednání dne 20. 06. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
Vyřízení námětů a připomínek z 6. ZMO dne 20.6.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 19 - Vyřízení námětů a připomínek
 

2012-07: Bod 20 - Informace starosty

Usnesení č. 143/09/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty ze dne 19. 09. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána

Zdrželo se: Vytiska

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 20 - Informace starosty
 

 

16. Bod 21 - Podněty, připomínky zastupitelů
 

19. září 2012 se konalo již sedmé pravidelné zasedání zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů, jen paní Skalická se zdržela a dorazila se zpožděním.

Pozdě jsem dorazila bohužel i já (pracovní povinnosti), nenajdete tu tedy celé zastupitelstvo. V audiozáznamu chybí i konec bodu 6, a body 7, 8 a 9 – to díky pozdnímu návratu z přestávky, která byla vyhlášena kvůli technickým problémům s hlasovacím zařízením. Děkujeme za pochopení!

(0)(0)
 

 
 
previous next
X